top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definitief
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.forfashionlovers.nl zijn de volgende

leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.forfashionlovers.nl (hierna te noemen “For Fashion Lovers.nl”) is handelsnaam van For Fashion Lovers.nl en is een winkel die online kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen For Fashion Lovers.nl en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van For Fashion Lovers.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website For Fashion Lovers.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door For Fashion Lovers.nl erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door For Fashion Lovers.nl. For Fashion Lovers.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van For Fashion Lovers.nl zijn vrijblijvend. For Fashion Lovers.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 For Fashion Lovers.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend;

5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van For Fashion Lovers.nl onmiddellijk opeisbaar;

5.1.4 Indien For Fashion Lovers.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien For Fashion Lovers.nl kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

 

Artikel 6. Levering 
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2 For Fashion Lovers.nl streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van For Fashion Lovers.nl zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid;

6.9 For Fashion Lovers.nl is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan For Fashion Lovers.nl op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Retourneren/Ruilen van artikelen 
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen;

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan For Fashion Lovers.nl retourneren, conform de door de For Fashion Lovers.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

  • Het artikel dient binnen 30 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen

  • Oorbellen mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)

  • Slips & badkleding mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)

  • Artikelen met make-up vlekken kunnen niet retour worden gestuurd

  • Artikelen mogen niet gedragen / gebruikt zijn

  • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking inclusief tag 

 

8.3 For Fashion Lovers.nl accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

 

8.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

 

8.5 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 7 werkdagen terug op de rekening.

8.7 In geval de klant geen verzendkosten heeft betaald en de volledige bestelling retour stuurt, zijn wij gehouden deze verzendkosten te crediteren wanneer deze order compleet bij ons retour is binnengekomen. De gecrediteerde verzendkosten bedragen een maximum van € 4.95,- binnen de EU.

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@forfashionlovers.nl

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@forfashionlovers.nl

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van For Fashion Lovers.nl, van personeel en producten van For Fashion Lovers.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is For Fashion Lovers.nl aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 For Fashion Lovers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van For Fashion Lovers.nl.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van For Fashion Lovers.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HIPP verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en For Fashion Lovers.nl, dan wel tussen For Fashion Lovers.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en For Fashion Lovers.nl, is For Fashion Lovers.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van For Fashion Lovers.nl.

 

Artikel 11. Overmacht 
11.1 For Fashion Lovers.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat For Fashion Lovers.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan For Fashion Lovers.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Auteursrechten
12.1 Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan For Fashion Lovers.nl. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

 

12.2 Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten van For Fashion Lovers.nl zal vervolgd worden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen For Fashion Lovers.nl en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Eventuele geschillen tussen For Fashion Lovers.nl worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

 

Vragen, klachten of opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

 

For Fashion Lovers.nl

E: info@forfashionlovers.nl

W: www.forfashionlovers.nl

Magnifiek

Nieuwstraat 6

4311 AN Bruinisse

E: info@magnifiek.com

W: www.magnifiek.com

Co & Co
Veemarktstraat 10 
4811 ZE Breda

E: info@coencobreda.nl

W: www.coencobreda.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 november 2020.

bottom of page